Privacy verklaring

Evangelische Gemeente Hengelo (V. maart 2021)

De rechtspersoonlijkheid Evangelische Gemeente Hengelo ( EGH)slachthuisweg 1b 7556AX te Hengelo verwerkt persoonsgegevens met het oog op het gemeente-zijn. De hoofdregel bij het gebruik van persoonsgegevens is: zorgvuldigheid en terughoudendheid. Omdat wij grote waarde hechten aan de invulling van deze begrippen is hiervoor beleid vastgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit beleid treft u hieronder aan.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: de persoonlijke gegevens die EGH gebruikt voor het gemeente-zijn, zoals uw naam, adres, woonplaats, emailadres (mobiel-) telefoonnummer, geboortedatum en bankrekeningnummer, maar bijvoorbeeld ook foto’s waarop u herkenbaar bent afgebeeld. Uw persoonsgegevens staan in digitale administraties en soms op papier. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor en/of worden bewaard door de daartoe geëigende leden van de gemeente voor het uitoefenen van hun functie. Op uw gegevens zijn alle rechten van toepassing die u toekomen op grond van de AVG.

Doel van de verwerking

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld, het gemeente-zijn in al zijn facetten: registratie van leden, innen van giften, versturen van mededelingen, aanmelden voor activiteiten etc. De persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Persoonsgegevens leiderschap

De persoonsgegevens van gemeenteleden die tot het leiderschap behoren, worden (alleen) op de website geplaatst als dat nodig is voor de uitoefening van de door hem of haar uitgeoefende functie. 

Foto’s

Met foto’s wordt terughoudend omgegaan en bij plaatsing wordt, als personen identificeerbaar zijn, vooraf toestemming gevraagd. Wanneer u op een later moment toch bezwaar maakt tegen een foto – van u of samen met anderen – op de website, dan kunt u een email sturen naar info@eg-hengelo.nl. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk twee weken na ontvangst van uw verzoek, verwijderd van de website.

Opname samenkomsten

Van de preken worden (audio) opnamen gemaakt. Deze opnamen komen op de website te staan. Per maart 2020 zijn er live-stream diensten. Deze diensten zijn live te volgen. Ook worden ze opgenomen en op een beveiligde omgeving bewaard. Ze kunnen op aanvraag later bekeken worden.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, tenzij wetgeving anders verlangd: voorbeeld is de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Beveiliging

EGH zal passende maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van een effectieve uitvoering, de aard van de gegevens en de risico’s van de gegevensverwerking. Per maart 2021 zullen alle gegevens op een cloud staan waar bevoegden via een beveiligde toegangscode erbij kunnen.

Toestemming

De toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens wordt gegeven door schriftelijk akkoord via email of bij nieuwe gemeenteleden via het formulier waarop hun gegevens verstrekt worden. Voor minderjarigen wordt de toestemming gegeven door degene die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor de minderjarige draagt.

Wijzigen, opvragen of verwijderen

Het is altijd mogelijk om gegevens die fout zijn te laten wijzigen, eigen persoonsgegevens op te vragen of te laten verwijderen. Stuurt u hiervoor een email naar info@eg-hengelo.nl. Die zorgt er vervolgens voor dat uw verzoek binnen twee weken na ontvangst wordt uitgevoerd (tenzij wetgeving dat niet toelaat).

Activiteiten

Bij aanmelding voor/deelname aan een activiteit van de gemeente kan worden gevraagd om uw naam, uw emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden uitsluitend voor de betreffende activiteit gebruikt en daarna verwijderd.

Website en cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Het gaat alleen om informatie die nodig is om de website goed te kunnen gebruiken. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Klachten

Als zich een situatie voordoet die u wilt bespreken met of voorleggen aan de contactpersoon AVG mailt u dan naar info@eg-hengelo.nl. Komt u er met hem/haar niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit orgaan bereikt u middels https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijziging van de privacyverklaring

De tekst van deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de EGH zijn gepubliceerd. Indien dit document wordt gewijzigd dient er een kopie (via email) verstuurd te worden aan alle betrokkenen

Informatie en contactpersonen

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij info@eg-hengelo.nl.