Missie en Visie

Inleiding

De Evangelische Gemeente Hengelo (EGH) is een deel van Gods Gemeente in Hengelo en omstreken. De EgH is in 2009 ontstaan uit een samengaan van de Vergadering van Gelovigen en bezoekers van de Evangelische Gemeente Enschede die in Hengelo en Borne of omstreek wonen of woonden. We willen in deze tijd op een aanstekelijke wijze vorm en inhoud geven aan het gemeente-zijn.

Wij zijn een gemeente van mensen die de Heer Jezus Christus centraal plaatsen in zowel ons persoonlijk als gemeenschappelijk leven. Het uitgangspunt hierin is dat we de onbegrensde liefde van God hebben mogen ontdekken en ervaren. De basis is dat God zijn eniggeboren Zoon (Joh. 3:16) heeft gegeven om te sterven aan het kruis om ons met Hem te verzoenen. Door deze daad van genade kunnen wij nu leven in een persoonlijke relatie met God als Vader, met zijn Zoon Jezus Christus en met de Heilige Geest.

In dit document stellen we een visie voor de gemeente voor, en werken die uit in een missie.

Visie

Met elkaar Jezus kennen en bekend maken.

De Gemeente is bedoeld om met hulp van de Heilige Geest, God te eren door Jezus lief te hebben, mensen lief te hebben die Jezus liefhebben, en mensen lief te hebben die Jezus nog niet kennen. Als onderdeel van Gods plan vormen wij een gemeente waarin wij ernaar streven om al de door God gegeven gaven te gebruiken om persoonlijk en met elkaar te groeien tot geestelijke volwassenheid en om een getuige te zijn in de wereld, totdat de Heer Jezus Christus ons komt halen.

Basis hiervoor vinden we in Ef 4: 11-16

Missie

Als gemeente werken we aan de verwezenlijking van de visie. Om daaraan richting te geven dient de volgende missie.

Onze Heer Jezus Christus is het Hoofd van de Gemeente. Hij werkt in de gemeente en door de gemeenteleden heen door middel van de Heilige Geest en door het uitdelen van geestelijke gaven. De Bijbel is het gezaghebbende woord van God, waar wij ons individueel en gemeenschappelijk door laten leiden.

Wij houden wekelijks een dienst met daarin iedere twee weken de viering van het Heilig Avondmaal, waarin de persoon en het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus centraal staan. Wij stimuleren ieder gemeentelid, om geleid door de Heilige Geest, te groeien in geloof, toegewijd te zijn aan God en te streven naar een heilige levenswandel. Wij stimuleren het bidden, want het gebed is voor ons het belangrijkste communicatiemiddel met God, zowel individueel als gemeenschappelijk. Wij streven in onze gemeente naar een klimaat van geborgenheid en veiligheid waarin de onderlinge liefde voor alle gemeenteleden tot uiting komt. Wij zijn betrokken bij de wereld om ons heen door middel van evangelisatie en maatschappelijke zorg.

In onze gemeente draagt iedere lid bij aan het tot stand komen van de visie en missie. Een leiderschapsteam van oudsten en diakenen geeft sturing aan de gemeente.

Uitwerking

Om de missie en visie te realiseren zijn er zes elementen:

  • Aanbidding
  • Bediening
  • Discipelschap
  • Gemeente zijn
  • Evangelisatie
  • Doop 

Aanbidding

Aanbidding kan op vele manieren. Wij streven naar een klimaat waarin onze aanbidding in verscheidenheid naar God kan uitgaan en wij in onze aanbidding niet worden geremd, zodat ieder God groot kan maken. Hierbij zijn Jezus’ sterven aan het kruis, zijn opstanding en zijn wederkomst van even groot belang.

Bediening

God de Vader maakte Jezus Christus Heer en Hoofd van de Gemeente. Wij, leden van de Gemeente, moeten zijn gezag daarin zowel erkennen als eerbiedigen. Om de Gemeente op aarde op te bouwen, toe te rusten en juist te doen functioneren, gaf Jezus Christus haar de vijf bedieningen van de Geest (apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars). Van die bedieningen valt daarom te zeggen, dat ze door Jezus Christus de Gemeente gegeven werden. Als Heer en Hoofd van de Gemeente is alleen bij Hem er de bevoegdheid toe.

Efeziërs 4 : 11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars.

1 Corinthiërs 12 : 28 En God heeft sommigen aangesteld in de Gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars.

Discipelschap

We dagen elkaar uit in liefde naar God te groeien, naar elkaar te groeien en naar de wereld om te zien. Daarin volgen we Jezus na, en werken we aan Zijn Koninkrijk hier op aarde.

We houden daartoe bijeenkomsten voor gebed, bijbelstudie, en houden wekelijks een zondagsdienst met aanbidding en woordverkondiging. Daarnaast hebben we oog voor elkaar en is er aandacht voor pastoraat en geestelijke begeleiding. Tot slot komt discipelschap tot uiting via getuigenissen, zendingswerk, steun aan ngo organisaties en politiek, en vrijwilligerswerk, etc.

Gemeente-zijn

Gemeente-zijn loopt door alle activiteiten heen en vindt de basis in het feit dat we door Gods plan als een geestelijke familie aan elkaar zijn gegeven. Dit geeft mogelijkheden om elkaar liefde en aandacht te geven en om te voorzien in allerlei noden.

Evangelisatie

We nemen de opdracht serieus die Christus aan zijn geloofsgemeenschap meegegeven heeft om het evangelie in de hele wereld te verkondigen (Matt.28: 18-20). Wij geloven dat God ons niet uit deze wereld gered heeft, maar voor deze wereld. Dat betekent dat wij een geloofsgemeenschap willen zijn die open en gastvrij is: iedereen is welkom, ongeacht huidskleur, ras, seksuele geaardheid, etc. Het betekent ook dat we een geloofsgemeenschap willen zijn die nadrukkelijk naar buiten gericht is, van betekenis wil zijn voor onze omgeving en zodoende getuigt van het goede nieuws.

Leiding van de Gemeente.

De Evangelische Gemeente Hengelo heeft een leiderschapsteam en deze bestaat uit 2 oudsten en 3 diakenen en zijn allen onbezoldigd.